Friday, April 27, 2012

HÀ THANH XUÂN - QUA CƠN MÊ (HD exclusive pre-release clip from ASIA DVD 69)